Θηλασμός, Τοκετός και COVID-19

Κατηγορία: Νέα από την LLLI
Πληροφορίες επικοινωνίας: sion@llli.org
16 de junio de 2020, Ράλεϊ, Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ
http://www.lllgreece.org/

(Επικαιροποίηση του Δελτίου Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 και μεταγενέστερες πηγές σχετικά με τον Θηλασμό και τον Κορωνοϊό που εκδόθ (4 meses)

Asociación Internacional de La Leche (LLLI) Asociación Internacional de La Leche κορωνοϊό σε σχέση με τον τοκετό και τον θηλασμό. Εξακολουθούμε να τονίζουμε την πρωταρχική σημασία του θηλασμού όλων των μωρ ών, είτε είναι νεογέννητα είτε μεγαλύτερα, ανεξάρτητα από το αν κάποια μητέρ α έχει βρεθεί θετική στον COVID-19 ή όχι. Έχοντας επίγνωση των ωφελειών του θηλασμού και τους κινδύνους του μη θηλ ασμού, είναι σημαντικό οι οικογένειες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις γ ια τον τοκετό και τη σίτιση των βρεφών.

Ο θηλασμός είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας ενός μωρού από τις ασθένει ες ή της μείωσης της σοβαρότητας μιας ασθένειας, εάν ένα μωρό νοσήσει.

Η LLLI στηρίζει τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το ν θηλασμό αμέσως μετά τη γέννηση, ακόμη και σε περίπτωση θετικού δείγματος στον COVID-19. Ο θηλασμός είναι σημαντικός για ένα βρέφος που γεννιέται από μητέρα θετικ Cómo protegernos de la COVID-19 ε θετικό. Είναι πρωταρχικής σημασίας όλα τα νεογέννητα να υποστηρίζονται να θηλάζο υν μέσα στην πρώτη ώρα από τη γέννηση, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν α πό τα ανοσολογικά συστατικά που περιέχει το πρωτόγαλα.

Εάν κάποια μητέρα που θηλάζει νοσήσει, είναι σημαντικό να μην διακοπεί ο θη λασμός εκτός εάν αυτό κριθεί ιατρικά απαραίτητο. Όταν τα μέλη της οικογένειας εκτεθούν στον ιό, έχει εκτεθεί και το βρέφος. Κάθε διακοπή θηλασμού μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσει τον κίνδυνο να αρρωστήσει ή να νοσήσει σοβαρά το μωρό.

Οι μητέρες οι οποίες νοσούν πολύ σοβαρά και δεν μπορούν να θηλάζουν, θα πρέπε ι να υποστηρίζονται στο να αντλούν με το χέρι ή θήλαστρο, ώστε το μωρό να μπορε ί να συνεχίσει να λαμβάνει μητρικό γάλα. ?? το γάλα δότριας ως αμέσως επόμενη καλύτερη επιλογή, καθώς το γάλα δότριας ¿Qué hay que hacer? ρικού γάλακτος. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον επαναγαλακτι σμό μαζί με υποστήριξη για βοήθεια στην επαναφορά του βρέφους στο στήθος, όταν η υγεία της μητέρας βελτιωθεί.

Ο ΠΟΥ έχει εκδώσει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εγκυμο σύνη, τον τοκετό και τον θηλασμό για οποιαδήποτε μητέρα θετική σε COVID-19. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βρεθούν εδώ: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

Η LLLI ενθαρρύνει τις οικογένειες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις βασισ μένες σε αξιόπιστες πληροφορίες και συζητήσεις με καταρτισμένους ειδικο ύς.

Πηγές πληροφόρησης θα παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://llli.org/covid-19-references/
Θα επικαιροποιούμε αυτές τις πηγές κάθε φορά που θα υπάρχουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες. Ελέγχετε ξανά και συχνά για ενημερώσεις.

https://llli.org/breastfeeding-childbirth-and-covid-19/
Traducido por Vicky Bazoula Papadaki, líder de LLL, Liga La Leche Grecia, 17/04/2020
Revisado por Amalia Giannopoulou, líder de LLL, Liga La Leche Grecia, 18/04/2020