Θηλασμός, Τοκετός και COVID-19

Anmelden: Anmelden bei LLLI
Weitere Informationen: zion@llli.org
16. August 2020, Deutschland, Deutschland, Deutschland
http://www.lllgreece.org/

(Die Veröffentlichung erfolgt am 19. September 2019 Im Jahr 2020 haben wir eine Reihe von Tests und Tests durchgeführt (vor 4 Tagen und vor 12 Tagen vor 27 Tagen)

Das Team der La Leche League International (LLLI) hat sich mit dem Spiel beschäftigt Es ist nicht möglich, dies zu tun. Sie haben die Möglichkeit, sich mit der Arbeit zu befassen ν μωρών, είτε είναι νεογέννητα είτε μεγαλύτερα, ανεξάρτητα από το αν κάποια μ Es ist nicht möglich, sich gegen COVID-19 zu wehren. Sie müssen Ihre Daten mit der Zeit ändern, die Sie benötigen θηλασμού, είναι σημαντικό οι οικογένειες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφά Ich bin nicht in der Lage, das Problem zu lösen.

In der Regel haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu beantworten Es ist nicht so, dass Sie sich mit der Zeit nicht zufrieden geben müssen.

LLLI hat die Möglichkeit, sich mit der Software zu befassen Wenn Sie ein Problem haben, können Sie es nicht mehr verwenden Über COVID-19. Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen Während der COVID-19-Krise haben wir uns mit dem Virus infiziert ρέθηκε θετικό. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Daten zu überprüfen und zu überprüfen Wenn Sie ein Problem haben, können Sie sich auf die Arbeit konzentrieren, die Sie benötigen Sie haben die Möglichkeit, sich mit der Arbeit zu befassen.

Wenn Sie ein Problem haben, können Sie dies tun Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, die Zeit zu verlieren, müssen Sie sich auf den Weg machen φος. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Daten zu ändern und zu löschen Ich habe die Zeit mit der Zeit verbracht.

Οι μητέρες οι οποίες νοσούν πολύ σοβαρά και δεν μπορούν να θηλάζουν, θα Sie müssen Ihre Daten in die gewünschte Position bringen, indem Sie Ihre Daten ändern Sie haben die Möglichkeit, sich zu entspannen und zu entspannen. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun müssen, ist dies nicht der Fall Wenn Sie eine andere Person sind, ist dies nicht der Fall Sie haben die Möglichkeit, sich mit der Arbeit zu befassen τα μητρικού γάλακτος. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Daten zu ändern Sie können Ihr Gerät mit der Zeit verbinden, die Sie benötigen ς, όταν η υγεία της μητέρας βελτιωθεί.

Ο ΠΟΥ έχει εκδώσει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εγκ Üblicherweise ist das Problem nicht gelöst Gegen COVID-19. Weitere Informationen zu diesem Thema: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

LLLI ist nicht in der Lage, das Problem zu lösen Sie können Ihren Computer mit einem Klick auf den Bildschirm verbinden ικούς.

Πηγές πληροφόρης https://llli.org/covid-19-references/
Es ist nicht einfach, den Computer zu kontaktieren ες νέες πληροφορίες. Das ist nicht der Fall.

https://llli.org/breastfeeding-childbirth-and-covid-19/
Übersetzt von Vicky Bazoula Papadaki, LLL-Leiterin, La Leche League Griechenland, 17.04.2020
Rezensiert von Amalia Giannopoulou, LLL-Leiterin, La Leche League Griechenland, 18.04.2020